legatio.pl » regulamin

poniedziałek 20-08-2018

WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM LEGATIO.PL
-REGULAMIN-

Sklep Internetowy legatio.pl działający pod adresem http://www.legatio.pl jest własnością:

Fundacja Legatio
Ul. Zdrojowa 14
87-800 Włocławek

Tel./Fax.: (054) 413 22 46
E-mail: sklep@legatio.pl

wpisaną do rejestru fundacji, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000238039, której nadano Numer NIP: 888-28-96-504, Numer REGON: 340094638.

SŁOWNICZEK:

Sklep Internetowy legatio.pl - sklep działający pod adresem http://www.legatio.pl, sprzedający książki znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

Magazyn - miejsce przygotowania przesyłki do wysłania.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep Internetowy legatio.pl przygotuje zamówienie i wyśle na adres wskazany przez Klienta.

Baza Sklepu Internetowego - jest to baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz książek, które są oferowane w Sklepie Internetowym legatio.pl. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego legatio.pl.

Twój Koszyk - element Sklepu Internetowego legatio.pl, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, ilość zamawianych książek.

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

1. Sklep Internetowy legatio.pl realizuje zamówienia jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.legatio.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na książkę, którą jest zainteresowany, za pomocą opcji "Dodaj do koszyka", a następnie w części zwanej "Twój koszyk", wskazuje ilość sztuk oraz adres dostawy.

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych książek ze Sklepem Internetowym legatio.pl.

3. Dostawa zamówionych książek zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiane książki znajdują się w Magazynie Sklepu Internetowego legatio.pl.

4. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

5. Sklep Internetowy legatio.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

6. W przypadku braku w Magazynie książki/książek objętych zamówieniem, Sklep Internetowy legatio.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją o braku zamawianych książek.

7. Klient w sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej w zależność od sytuacji może:

8. W sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej, i w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep Internetowy legatio.pl anuluje zamówienie.

§ 2.
Ceny książek

1. Sklep Internetowy legatio.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.legatio.pl i oferuje książki znajdujące się w bazie Sklepu, za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego legatio.pl:

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena książki podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta. Jedynym wyjątkiem może być przypadek, w którym Klient zaznaczy w koszyku opcję Klient "Inny" (dotyczy - Kościoły, Zbory, Księgarnie, Seminaria, Szkoły Biblijne). W tym wypadku od wartości zamówienia, po jego złożeniu, zostaną naliczone indywidualne rabaty o czym klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową bądź telefoniczną.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.legatio.pl po wejściu w opcję "Twój Koszyk".

5. Sklep Internetowy legatio.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach książek znajdujących się w ofercie.

§ 3.
Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu wystawienia faktury.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Fundacją Legatio telefonicznie tel. (054) 413 22 46 bądź mailowo sklep@legatio.pl.

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia.

§ 4.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za książki, które mają być dostarczone na terenie Polski Klient dokonuje osobiście:

2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego legatio.pl

3. Wszystkie zamówienie wysyłane są za pośrednictwem usługi PRIORYTET Poczty Poslskiej.

§ 5.
Czas realizacji zamówień

1. Czas realizacji całego zamówienia (przygotowanie + wysłanie Pocztą Polską) nie może przekorczyć 10 dni roboczych (z reguły 3-5 dni).

2. Sklep Internetowy legatio.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską;

§ 6.
Warunki gwarancji

1. Wszystkie książki dostępne w Sklepie Internetowym legatio.pl podlegają wymianie, jeśli:

§ 7.
Prawo odstąpienia od umowy/Zwrot towaru

1. Każda zamówiona w Sklepie Internetowym legatio.pl książka może być zwrócona bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia.

2. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części:

3. Fundacja Legatio nie przyjmuje przesyłek zwracanych za pobraniem.

§ 8.
Dane osobowe

1. Zamawiając książki w Sklepie Internetowym legatio.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego legatio.pl.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego legatio.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy legatio.pl.

5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego legatio.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Obecność książki w cenniku Sklepu Internetowego legatio.pl nie oznacza dostępności tej książki i możliwości realizacji zamówienia.

2. Sklep Internetowy legatio.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2008.

5. Sklep Internetowy legatio.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.legatio.pl.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Fundacji Legatio.