Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu oraz informacje o cookies

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć z korzystania z Legatio.pl.

 

Kto jest administratorem Twoich danych na Legatio.pl?

Administratorem danych osobowych serwisu Legatio.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Fundacja Legatio
ul. Zdrojowa 14
87-800 Włocławek
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 8882896504
REGON: 340094638

Email: sklep@legatio.pl
Telefon: 054 413 22 46

 

Jak dbamy o Twoje Dane Osobowe?

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego Dane Osobowe są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu Legatio.pl przetwarzamy w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie łączących nas umów lub Umowy Sprzedaży. Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w szczególności w celu umożliwienia Ci założenia konta i składania zamówień oraz wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO, dalej „wykonanie umów”) – przez czas trwania tych umów;
 1. wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym:
  1. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,
  2. rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO, dalej „obowiązki prawne”).

Dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będziemy przetwarzać przez czas istnienia tych obowiązków, przykładowo:

 1. przez okres, w którym mamy obowiązek wystawiania faktur oraz w którym przepisy podatkowe nakazują nam przechowywać dokumenty księgowe,
 2. przez okres, w którym możesz zgłosić reklamację lub dokonać zwrotu produktu, lub, w zakresie danych dotyczących Twoich zamówień, przez czas obowiązywania Umowy w celu umożliwienia Ci łatwego dostępu do historii Twoich zamówień.

Jeśli zdecydujesz się na wskazanie nam przyczyny zwrotu produktu lub podanie szczegółów reklamacji niewynikających z przepisów, dane te będziemy przetwarzać także w celu lepszego dostosowania naszej oferty do oczekiwań Klientów – przez okres do tego niezbędny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, dalej „nasz prawnie uzasadniony interes”).

Twoje Dane Osobowe będą przez nas przetwarzane także w celu wykazania, że prawidłowo wykonaliśmy ciążące na nas obowiązki prawne – przez okres, w jakim możemy ponieść konsekwencje ich niewykonania np. otrzymać karę finansową od urzędu państwowego (nasz prawnie uzasadniony interes);

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów, konkursów) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 1. kontakt z Legatio.pl– przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji (np. za pomocą formularza kontaktowego, czy poczty elektronicznej) oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes lub, w zależności od treści korespondencji, podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy);
 1. marketing bezpośredni, w tym wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub telefonicznie (jeśli wyrazisz na nią zgodę) lub drogą pocztową, przyznawanie bonów i innych korzyści, dopasowywanie treści prezentowanych w Serwisie do Twoich preferencji i zainteresowań – przez okres obowiązywania Umowy lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu – jeśli zostanie on wyrażony przed rozwiązaniem Umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 1. organizacja konkursów (jeśli zdecydujesz się wziąć w nich udział) – przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

Jakie Dane Osobowe zbiera Administrator w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu?

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Administratora i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są̨ przez Administratora w celu obsługi Serwisu i zapewnienia możliwości udostępnienia Użytkownikowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Użytkownika zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora mogą̨ mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Użytkownika, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu. W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz.

Obok plików cookies Administrator może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą̨ obejmować m.in. adres IP Użytkownika, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Użytkownik wszedł do Serwisu.

Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem mogą̨ zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają̨ na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również̇ informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą̨ archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Serwisu. Dane te nie będą̨ łączone z przekazanymi przez Użytkownika Danymi Osobowymi.

Serwis wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej Legatio.pl.

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez serwis Legatio.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu przez Google przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z Legatio.pl, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu strony Legatio.pl możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics.

 

Jakie Dane Osobowe zbiera Administrator podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Administrator będzie zbierał od Użytkowników następujące Dane Osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Serwisie:

- nazwisko i imię,
- adres zamieszkania lub/i adres dostawy,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu,
- dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej – w zależności od wybranej metody płatności.

 

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich Danych Osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego Serwisu na przykład do złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy Danych Osobowych wskazany jest uprzednio w Serwisie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 

Komu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe?

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział podmioty wspierające Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:
- zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów IT),
- podmioty świadczące nam usługi doradcze, pomoc prawną, czy rachunkową,
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
- operatorzy płatności internetowych,
- podmioty współpracujące z nami w ramach usług sprzedażowych (magazyn).

Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą̨ zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają̨ tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
- dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
- żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
- cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika).

 

Środki techniczne i obowiązki Użytkownika

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkownika płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą̨ następować́ za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, Użytkownik musi zachować w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Administrator nie będzie zwracał się do Użytkownika o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego Konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Serwisu.

 

Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.

 

Informacja handlowa

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. wiadomość e-mail).

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administratora mogą być przesyłane Użytkownikom drogą elektroniczną wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800).

W każdej chwili Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy, wysyłając e-mail o treści "USUŃ MOJE DANE" na adres: sklep@legatio.pl

 

Odnośniki do innych stron internetowych

W ramach Serwisu mogą̨ pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają̨ niezależnie od Serwisu i nie są̨ w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą̨ posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z Danymi Osobowymi w ramach tych stron.

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

 

Czy niniejsza Polityka może zostać zmieniona?

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

- zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;
- rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 

Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 10.08.2018 r.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@legatio.pl bądź telefonicznie pod numerem 054 413 22 46.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl